Hommes et dieux (12) : « Demander de l’or aux dieux, c’est demander un coup de dés » (Xénophon)

Ὡς δὲ δὴ καὶ ὠφελεῖν ἐδόκει μοι τοὺς συνόντας τὰ μὲν ἔργῳ δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν, τὰ δὲ καὶ διαλεγόμενος, τούτων δὴ γράψω ὁπόσα ἂν διαμνημονεύσω. • ἐδόκει a pour sujet Socrate • οἱ συνόντες : participe substantivé de σύνειμι • τὰ μὲν… τὰ δέ… = μέν… δέ… • δεικνύω = δείκνυμι montrer • γράψω futur de γράφω • ὅποσοι, αι, α tout ce qui, tout ce que (interrogatif indirect) • διαμνημονεύσω subjonctif (éventuel) aoriste (aspectuel) de διαμνημονεύω se rappeler. Le subjonctif avec ἄν se traduit soit au présent, soit au futur, selon le temps du verbe principal.

Comme il me semblait aussi être utile à ceux qui le fréquentaient, en se montrant tel qu’il était, aussi bien par l’action que par le dialogue, de cet ensemble j’écrirai tout dont je me souviendrai.

Τὰ μὲν τοίνυν πρὸς τοὺς θεοὺς φανερὸς ἦν καὶ ποιῶν καὶ λέγων ᾗπερ ἡ Πυθία ἀποκρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι πῶς δεῖ ποιεῖν ἢ περὶ θυσίας ἢ περὶ προγόνων θεραπείας ἢ περὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων· ἥ τε γὰρ Πυθία νόμῳ πόλεως ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς ἂν ποιεῖν, Σωκράτης τε οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίει καὶ τοῖς ἄλλοις παρῄνει, τοὺς δὲ ἄλλως πως ποιοῦντας περιέργους καὶ ματαίους ἐνόμιζεν εἶναι. • τοίνυν : voir page sur les particules • φανερός, ά, όν visible (ici, contruction φανερός εἰμι ποιῶν « je fais manifestement ») • ᾗπερ de la façon précisément dont (adverbe relatif) • ἀποκρίνομαι répondre • ἐρωτάω-ῶ interroger, demander • πῶς comment, adv. interrogatif (à distinguer de πως d’une certaine manière, adv. indéfini) • οἱ πρόγονοι les ancêtres • ἡ θεραπεία culte • ἀναιρέω-ῶ répondre (se dit d’un oracle) • ποιοῦντας est apposé au sujet sous-entendu de ἂν ποιεῖν • ἂν ποιεῖν : infinitif avec ἄν = infinitif conditionnel (potentiel ou irréel) • παραινέω-ῶ conseiller • περίεργος, ος, ον étrange • ματαῖος, α, ον vain / vaniteux

Eh bien d’abord, à l’égard les dieux, il était en action comme en parole conforme aux réponses que donne la Pythie à ceux qui lui demandent comment (il faut) se conduire, soit à propos des sacrifices, soit au sujet du culte des ancêtres, soit sur quelque autre sujet semblable (τῶν τοιούτων parmi ceux de ce genre) ; en effet, la Pythie répond qu’en se conduisant selon la loi de la cité on se conduirait pieusement, et Socrate se conduisait lui-même de cette façon, le conseillait aux autres et jugeait que ceux qui se conduisaient d’une autre manière étaient étranges et snobs.

Καὶ ηὔχετο δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς ἁπλῶς τἀγαθὰ διδόναι, ὡς τοὺς θεοὺς κάλλιστα εἰδότας ὁποῖα ἀγαθά ἐστι· τοὺς δ᾽ εὐχομένους χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ τυραννίδα ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδὲν διάφορον ἐνόμιζεν εὔχεσθαι ἢ εἰ κυβείαν ἢ μάχην ἢ ἄλλο τι εὔχοιντο τῶν φανερῶς ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο. • εὔχομαι prier • ἁπλῶς simplement • τἀγαθὰ crase = τὰ ἀγαθά • εἰδώς, υῖα, ος participe de οἶδα savoir (ne s’utilise qu’au parfait au sens d’un présent, et au plus-que-parfait au sens d’un imparfait) • ὁποῖα interrogatif = qualia (ὁποῖος, α, ον quel, de quelle nature ≠ ὅποσος, η, ον combien grand, combien nombreux) • τοὺς θεοὺς εἰδότας n’est pas un génitif absolu car τοὺς θεούς reprend simplement le τοὺς θεούς précédent : c’est une apposition • κάλλιστα superlatif neutre pluriel de καλός, utilisé comme adverbe (le comparatif adverbial se met au neutre singulier) • διάφορος, ος, ον différent • ἡ κυβείαν le coup de dés • ἡ μάχη la bataille • εὔχοιντο optatif potentiel (= en français conditionnel présent) • ἄδηλος, ος, ον contraire de δῆλος, η, ον évident • ὅπως conjonction de but, « pour que » • ἀποβαίνω arriver, advenir ; ἀποβήσοιτο futur, optatif oblique remplaçant le subjonctif en proposition finale. 3e personne du singulier par accord de proximité avec ἄλλο τι.

Et il priait les dieux de lui donner simplement ce qui est bon, car ce sont les dieux qui savent le mieux quelles sont les biens ; ceux qui dans leurs prières demandent de l’or, de l’argent, la tyrannie ou quelque autre chose de ce genre, il jugeait qu’ils ne demandaient rien de différent que s’ils demandaient un coup de dés, une bataille ou quelque chose d’autre parmi les choses manifestement incertaines afin qu’elles arrivent.

Θυσίας δὲ θύων μικρὰς ἀπὸ μικρῶν οὐδὲν ἡγεῖτο μειοῦσθαι τῶν ἀπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ μεγάλα θυόντων. Οὔτε γὰρ τοῖς θεοῖς ἔφη καλῶς ἔχειν, εἰ ταῖς μεγάλαις θυσίαις μᾶλλον ἢ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον· πολλάκις γὰρ ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν εἶναι κεχαρισμένα· οὔτ᾽ ἂν τοῖς ἀνθρώποις ἄξιον εἶναι ζῆν, εἰ τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον ἦν κεχαρισμένα τοῖς θεοῖς ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν· ἀλλ᾽ ἐνόμιζε τοὺς θεοὺς ταῖς παρὰ τῶν εὐσεβεστάτων τιμαῖς μάλιστα χαίρειν. • Θυσίας θύων accusatif d’objet interne • μικρῶν est-il au masculin, au féminin ou au neutre ? • ἡγέομαι-οῦμαι penser, considérer • μειόω-ῶ diminuer, passif « être inférieur » • χαίρω se réjouir de, agréer + datif • πονηρός, ά, όν méchant, malhonnête • ἂν εἶναι dépend aussi de ἔφη ; la particule ἄν donne à l’infinitif une valeur conditionnelle • χρηστός, ή, όν bon, noble, honnête • κεχαρισμένος, η, ον agréable (participe parfait, au neutre pluriel, de χαρίζομαι être agréable) • attention à ἄν + imparfait : irréel du présent

En faisant de petits sacrifices à partir de petits moyens, il considérait n’être en rien inférieur à ceux qui avec des moyens nombreux et grands faisaient des sacrifices nombreux et grands. En effet il disait qu’il n’était pas bon pour les dieux qu’ils se réjouissent des grands sacrifices davantage que des petits ; souvent, en effet, les offrandes venant des personnes malhonnêtes leur seraient plus agréables que ceux qui leur viendraient des honnêtes gens : et pour les hommes il ne vaudrait pas la peine de vivre si les offrandes venant des personnes malhonnêtes étaient plus agréables aux dieux que celles qui viennent d’honnêtes personnes ; mais il pensait que les dieux étaient surtout favorables aux honneurs que leur rendaient les hommes les plus pieux.

Ἐπαινέτης δ᾽ ἦν καὶ τοῦ ἔπους τούτου·
« Καδδύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι ».
Καὶ πρὸς φίλους δὲ καὶ ξένους καὶ πρὸς τὴν ἄλλην δίαιταν καλὴν ἔφη παραίνεσιν εἶναι τὴν « καδδύναμιν δ᾽ ἔρδειν ».
• ὁ ἐπαινέτης, ου (masc. de la 1e déclinaison) qui loue, élogieux • τὸ ἔπος parole (poétique), vers • καδδύναμιν = κατὰ δύναμιν • ἔρδω faire, sacrifier • ἡ δίαιτα, ης genre de vie • ἡ παραίνεσις, εως le précepte

Il faisait l’éloge aussi de ce vers :
« Selon ce qu’on peut, faire des sacrifices aux dieux immortels. »
Et envers ses amis, les étrangers et dans toute autre circonstance de la vie, il disait que c’était un bon conseil, celui de « faire ce qu’on peut ».