Hommes et dieux (10) : méchant Ulysse ! (Lucien)

Le cyclope Polyphème se plaint à son père Poséidon du traitement que lui a fait subir Ulysse.
Lucien, Dialogues marins, « Le Cyclope et Poseidon » (Κύκλωπος καὶ Ποσειδῶνος)

Κύκλωψ. – Ὦ πάτερ, οἷα πέπονθα ὑπὸ τοῦ καταράτου ξένου, ὃς μεθύσας ἐξετύφλωσέ με κοιμωμένῳ ἐπιχειρήσας. • οἷος, α, ον = latin qualis  tel que (relatif) / quel (interrogatif). En grec tout relatif peut servir d’interrogatif indirect.
• πέπονθα parfait, 1e p. sing. de πάσχω subir
• κατάρατος, ος, ον maudit (de ἡ ἀρά prière)
• μεθύω enivrer, indicatif aoriste ἐμέθυσα, participe aoriste μεθύσας
• ἐκτυφλόω-ῶ aveugler (= τυφλόω-ῶ, avec préfixe ἐκ intensif)
• κοιμάομαι-ῶμαι être couché, dormir ; κοιμωμένῳ <μοί>
• ἐπιχειρέω-ῶ attaquer + datif (d’où au sens figuré : entreprendre)

Le cyclope. – Mon père, qu’est-ce que j’ai souffert à cause du maudit étranger, qui après m’avoir saoulé m’a crevé l’œil, m’attaquant dans mon sommeil !

Ποσειδών. – Τίς δὲ ἦν ὁ ταῦτα τολμήσας, ὦ Πολύφημε;
Κύκλωψ. – Τὸ μὲν πρῶτον Οὖτιν ἑαυτὸν ἀπεκάλει, ἐπεὶ δὲ διέφυγε καὶ ἔξω ἦν βέλους, Ὀδυσσεὺς ὀνομάζεσθαι ἔφη.
• ὁ τολμήσας : participe aoriste substantivé, de τολμάω-ῶ oser
• (τὸ) πρῶτον emploi adverbial de πρῶτος, η, ον
• οὖτις (négation + indéfini τις) personne
• ἀποκαλέω-ῶ appeler
• ἐπεί quand, après que, puisque
• διαφεύγω fuir (ici aoriste)
• ἔξω hors de + génitif, ici hors de portée de
• τὸ βέλος trait, projectile

Poséidon. – Et qui était celui qui a osé de faire cela, Polyphème ?
Le cyclope. – Tout d’abord il se présentait lui-même comme « Personne », mais quand il se fut enfui et qu’il fut hors de portée, il disait se nommer « Ulysse » !

Ποσειδών. – Οἶδα ὃν λέγεις, τὸν Ἰθακήσιον· ἐξ Ἰλίου δ’ ἀνέπλει. Ἀλλὰ πῶς ταῦτα ἔπραξεν οὐδὲ πάνυ εὐθαρσὴς ὤν ;
Κύκλωψ. – Κατέλαβον αὐτοὺς ἐν τῷ ἄντρῳ ἀπὸ τῆς νομῆς ἀναστρέψας πολλούς τινας, ἐπιβουλεύοντας δῆλον ὅτι τοῖς ποιμνίοις·
• ἀνα·πλέω remonter, revenir en naviguant
• ἔπραξε(ν) aoriste 3e sing. de πράττω
• εὐθαρσής, ής, ές audacieux
• κατέλαβον aoriste de καταλαμβάνω surprendre
• ἡ νομή le pâturage
• ἀναστρέφω revenir, aoriste sigm. ἀνέστρεψα
• ἐπιβουλεύω comploter contre + datif
• δῆλον ὅτι (expression idiomatique) « de toute évidence » (litt. « (il est) évident que »)
• τὸ ποίμνιον, ου le troupeau

Poséidon. – Je sais de qui tu parles : c’est l’Ithaquien ! Il revenait d’Ilion (= Troie). Mais comment a-t-il fait cela, lui qui n’est même pas très courageux ?
Le cyclope. – Je les ai surpris dans mon antre, de retour du pâturage : ils étaient nombreux, en train de comploter, c’était évident, contre mes troupeaux !

ἐπεὶ γὰρ ἐπέθηκα τῇ θύρᾳ τὸ πῶμα – πέτρα δέ ἐστί μοι παμμεγέθης – καὶ τὸ πῦρ ἀνέκαυσα ἐναυσάμενος ὃ ἔφερον δένδρον ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐφάνησαν ἀποκρύπτειν αὑτοὺς πειρώμενοι· ἐγὼ δὲ συλλαβών τινας αὐτῶν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, κατέφαγον λῃστάς γε ὄντας. • ἐπέθηκα aoriste de ἐπι·τίθημι poser contre
• ἡ θύρα la porte
• τὸ πῶμα le couvercle, bouchon → rocher pour fermer la grotte
• παμμεγέθης énorme
• ἀνέκαυσα aoriste de ἀνακαίω allumer, enflammer, même sens à peu près que ἐναύω (ici au participe aoriste, voix moyenne : ἐναυσάμενος)
• ὃ ἔφερον δένδρον = δένδρον ὃ ἔφερον
• τὸ δένδρον l’arbre
• τὸ ὄρος la montagne
• ἐφάνησαν aoriste de φαίνομαι (-ησαν : morphologie passive, sens moyen) paraître + participe (πειρώμενοι)
• πειράομαι-ῶμαι essayer
• κατέφαγον aoriste de κατεσθίω manger (composé de ἐσθίω)
• εἰκός, ότος participe parfait au neutre (masculin εἰκώς) de ἔοικα sembler/ressembler → employé comme adjectif : convenable / vraisemblable
• ὁ λῃστής, οῦ le brigand

Car quand j’eus posé le rocher à l’entrée – c’est une pierre que j’ai, très grande – et que j’eus allumé un feu en enflammant un arbre que j’apportais de la montagne, ils parurent essayer de se cacher ; alors moi, attrapant quelques-uns d’entre eux, je les ai mangés comme des brigands qu’ils étaient.

Ἐνταῦθα ὁ πανουργότατος ἐκεῖνος, εἴτε Οὖτις εἴτε Ὀδυσσεὺς ἦν, δίδωσί μοι πιεῖν φάρμακόν τι ἐγχέας, ἡδὺ μὲν καὶ εὔοσμον, ἐπιβουλότατον δὲ καὶ ταραχωδέστατον· ἅπαντα γὰρ εὐθὺς ἐδόκει μοι περιφέρεσθαι πιόντι, καὶ τὸ σπήλαιον αὐτὸ ἀνεστρέφετο καὶ οὐκέτι ὅλως ἐν ἐμαυτοῦ ἤμην, τέλος δὲ εἰς ὕπνον κατεσπάσθην. Ὁ δὲ ἀποξύνας τὸν μοχλὸν καὶ πυρώσας προσέτι ἐτύφλωσέ με καθεύδοντα, καὶ ἀπ’ ἐκείνου τυφλός εἰμί σοι, ὦ Πόσειδον. • ἐνταῦθα ensuite
• πανοῦργος, ος, ον « capable de tout » (de ἔργον)
• τὸ φάρμακόν poison ou remède
• ἐγχέας participe aoriste de ἐγχέω verser
• πίνω boire, aoriste thématique ἔπιον → infinitif πιεῖν, participe πιόν
• ἡδύς doux, εὔοσμος parfumé, cf. ἡ ὀσμή et ὀδμή odeur, ὄζω sentir (ἡδὺ ὄζειν sentir bon)
• ἐπίβουλος, ος, ον qui tend de piège, qui complote (voir ἐπιβουλεύω plus haut)
• ταραχώδης bouleversé, bouleversant
• ὅλως complètement → avec négation : du tout
• ἐν ἐμαυτοῦ dans la maîtrise de moi-même
• ἤμην = ἦν
• τὸ τέλος la fin, employé adverbialement (acc. de relation) : « enfin »
• κατεσπάσθην aoriste passif de κατασπάω tirer
• ἀποξύνω racler, d’où aiguiser, ἀπέξυνα aoriste sigmatique sans σ
• ὁ μοχλός la barre, le pieu
• πυρόω-ῶ durcir au feu, aoriste ἐπύρωσα
• προσέτι en outre
• καθεύδω dormir

Ensuite ce fourbe parmi les fourbes, qu’il fût Personne ou Ulysse, me donne à boire une potion qu’il me verse, douce et parfumée, mais traître et entêtante au possible : car tout me parut aussitôt tourbillonner autour de moi quand j’eus fini de boire, la grotte elle-même tournoyait, je n’étais plus du tout dans mon assiette, et enfin je fus attiré dans le sommeil. Quant à lui, après avoir aiguisé un pieu et l’avoir durci au feu, il finit par me crever l’œil pendant que je dormais, et depuis lors je suis aveugle, Poséidon !